skapa säkra lösenord

Lösenordsgenerator

Starkt lösenord
Versaler (A-B-C)
Gemener (a-b-c)
Siffror (1-2-3)
Special (#%*&?)
API för utvecklare
POST: Https://www.devida.se/Api/Password
{
"Number_of_Passwords": int,
"Include_Numbers": true|false ",
"Include_SpecialChars": true|false ",
"Include_Uppercase": true|false ",
"Include_Lowercase": true|false ",
}
var pwSettings = new PasswordSetting();
pwSettings.Include_Lowercase = true;
pwSettings.Include_Numbers = true;
pwSettings.Include_SpecialChars = false;
pwSettings.Include_Uppercase = true;
pwSettings.Number_of_Passwords = 3;
var url = "https://devida.se/api/Password";
using var client = new HttpClient();
var json = JsonConvert.SerializeObject(pwSettings);
var data = new StringContent(json, Encoding.UTF8, "application/json");
var response = await client.PostAsync(url, data);
string result = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;